در حال بارگذاری ...

ثبت بیش از ۱۶۸۷ عنوان کتاب در سامانه

چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

از این تعداد، 984 جلد کتاب فروخته شده‌است. همچنین تعداد 1950 نفر در این سامانه عضو شده‌اند.

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء سامانه اشتراک کتاب شریف رسانده می‌شود که از ابتدای فعالیت این سامانه تاکنون تعداد 1687 جلد کتاب در سامانه مذکور ثبت گردیده ‌است و از این تعداد، 984 جلد کتاب فروخته شده‌است. همچین تعداد 1950 نفر در این سامانه عضو شده‌اند.